ระบบจัดเก็บข้อมูล มคอ. คณะครุศาตร์

     การผลิตบัณฑิต สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการส่งเสริมวิชาชีพครู ยังต้องมีบทบาทสำคัญในการตอบสนอง ชี้นำ แจ้งเตือนและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เป็นแนวคิดและทิศทาง ของมหาวิทยาลัย จากแนวคิดดังกล่าว ทางคณะจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการหลักสูตร และรายวิชา ที่มีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมี ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาที่ดี สามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน

- สามารถบันทึกข้อมูล และเรียกดูข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาได้ 
- สามารถเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติแล้ว สู่สาธารณะชนหรือผู้ที่สนใจ

แนะนำการใช้งาน TQF EDU

Read More