ระบบจัดเก็บข้อมูล มคอ. คณะครุศาตร์

     การผลิตบัณฑิต สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการส่งเสริมวิชาชีพครู ยังต้องมีบทบาทสำคัญในการตอบสนอง ชี้นำ แจ้งเตือนและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เป็นแนวคิดและทิศทาง ของมหาวิทยาลัย จากแนวคิดดังกล่าว ทางคณะจึงเล็งเห็นถึงควา...

Read More

แนะนำการใช้งาน TQF EDU

แนะนำการใช้งาน TQF EDU Read More

ดาวน์โหลด Template TQF

ดาวน์โหลด Template TQF Read More